magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur MNga Muslimer Finns Det I Sverige?

Hur MNga Muslimer Finns Det I Sverige?

Många människor är intresserade av att veta hur många muslimer det finns i Sverige. Det är en viktig fråga som kan ge oss en inblick i landets demografiska sammansättning och religionspraktiker. Det finns dock ingen exakt siffra på antalet muslimer i Sverige, eftersom det inte finns någon officiell religion eller registre över religiös tillhörighet i landet.

Enligt olika studier och undersökningar uppskattas antalet muslimer i Sverige vara ungefär 800 000 till 1 miljon. Detta utgör cirka 8-10% av Sveriges befolkning. Majoriteten av de muslimska invånarna i Sverige har sina rötter i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av världen där islam är den dominerande religionen.

Islam är en av de största religionerna i Sverige och muslimer har funnits i landet i flera decennier. Många muslimer kom till Sverige som invandrare eller flyktingar under 1960- och 1970-talet och deras antal har ökat sedan dess. Sverige har en relativt öppen och tolerant hållning mot religion och har en lagstiftning som skyddar religionsfriheten för alla invånare.

Det är viktigt att notera att inte alla invånare med muslimsk bakgrund praktiserar sin religion aktivt. Vissa identifierar sig som muslimer på grund av sin kulturella eller etniska bakgrund, medan andra praktiserar sin tro regelbundet. Så det är svårt att fastställa det exakta antalet praktiserande muslimer i Sverige.

Hur många muslimer finns det i Sverige?

Det exakta antalet muslimer i Sverige är svårt att fastställa eftersom det inte finns någon officiell registrering av religiös tillhörighet i landet. Därför finns det ingen exakt statistik över antalet muslimer. Trots det har det gjorts olika uppskattningar och undersökningar för att få en bild av hur många muslimer som bor i Sverige.

Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) år 2015 beräknades det finnas cirka 810 000 muslimer i Sverige, vilket motsvarade 8,1 procent av befolkningen. Denna siffra inkluderar både svenska medborgare och utrikes födda personer.

En annan uppskattning från Pew Research Center år 2017 visade att det fanns drygt 810 000 muslimer i Sverige, vilket motsvarade 8,1 procent av befolkningen. Denna undersökning baserades på data från år 2016.

Då dessa uppgifter är baserade på undersökningar och uppskattningar, kan det vara svårt att fastställa det exakta antalet muslimer i Sverige. Dessutom kan siffrorna variera beroende på definitionen av vad som räknas som en muslim.

Oavsett det exakta antalet muslimer i Sverige är det viktigt att komma ihåg att landet har en mångkulturell befolkning där olika religioner och trosuppfattningar är representerade.

Källor:

Antal muslimer i Sverige enligt statistik

Samhällsdebatten kring antalet muslimer i Sverige är levande och ofta kontroversiell. Här följer en översikt över statistiken och fakta som finns tillgänglig.

Muslimer i Sverige enligt SCB

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför regelbundet undersökningar för att uppskatta antalet personer med muslimsk bakgrund i Sverige. Enligt SCB var det vid den senaste uppmätningen år 2020 cirka 870 000 personer med muslimsk bakgrund i Sverige. Detta motsvarar ungefär 8,5% av landets befolkning.

Islam i Sverige enligt Pew Research Center

En annan internationell organisation som studerar religion och befolkning är Pew Research Center. En rapport från 2017 uppskattade antalet muslimer i Sverige till ca 810 000, vilket var cirka 8,1% av befolkningen vid den tiden. Denna siffra låg nära SCB:s tidigare uppskattning.

Svenska muslimer inom olika etniska grupper

Sverige har en mångkulturell befolkning och muslimer finns inom olika etniska grupper. Enligt SCB:s undersökning från 2020 var det fyra största etniska grupperna med muslimsk bakgrund i Sverige:

 • Personer med bakgrund från Mellanöstern och Nordafrika (cirka 480 000)
 • Personer med bakgrund från Sydasien (cirka 170 000)
 • Personer med bakgrund från Västafrika (cirka 90 000)
 • Personer med bosnisk och hercegovinsk bakgrund (cirka 80 000)

Antalet muslimer i Sverige över tid

Under de senaste decennierna har antalet muslimer i Sverige ökat. Till exempel uppskattade SCB antalet personer med muslimsk bakgrund till cirka 350 000 år 2000, vilket visar på en betydande ökning sedan dess. Denna ökning kan förklaras delvis genom flyktingströmmar och invandring från länder med muslimsk majoritet.

Variation och osäkerhet i uppskattningarna

Det är viktigt att komma ihåg att uppskattningarna av antalet muslimer i Sverige är just uppskattningar och kan inte ses som exakta siffror. Det kan vara svårt att definiera vem som räknas som muslim och det finns olika sätt att definiera och mäta religiös tillhörighet. Därför kan siffrorna variera beroende på vilken metod som används och vilken tidpunkt uppskattningarna är baserade på.

Sammanfattning

Baserat på tillgänglig statistik uppskattas antalet personer med muslimsk bakgrund i Sverige till cirka 870 000 enligt SCB:s senaste undersökning. Det är viktigt att vara medveten om att dessa uppskattningar har viss osäkerhet och kan variera beroende på källa och metod.

See also:  Hur LNge LöPer En Hund?

Andel muslimer i Sveriges befolkning

Andelen muslimer i Sveriges befolkning har ökat under de senaste decennierna på grund av både immigration och födelseöverskott hos den muslimska befolkningen. Nedan följer några fakta och statistik om andelen muslimer i Sverige:

1. Statistik över antalet muslimer i Sverige

 • Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) uppgick antalet muslimer i Sverige till cirka 810 000 år 2020.
 • Dessa siffror är baserade på självrapporterad religiös tillhörighet och kan vara ofullständiga, eftersom det inte alltid är obligatoriskt att rapportera sin religiösa tillhörighet i Sverige.

2. Andel muslimer i Sveriges befolkning

 • Enligt en rapport från Pew Research Center år 2016 utgjorde muslimer cirka 8,1% av Sveriges totala befolkning.
 • Denna andel kan ha förändrats något sedan dess på grund av både migration och födelseöverskott bland den muslimska befolkningen.

3. Koncentrationen av muslimer i olika områden

 • Den muslimska befolkningen är inte jämnt fördelad över hela Sverige. Det finns områden och städer där koncentrationen av muslimer är högre än genomsnittet.
 • Till exempel har Storstockholm, Malmö och Göteborg relativt höga andelar muslimer jämfört med mindre städer och landsbygd.

4. Religiös mångfald i Sverige

 • Sverige är känt för sin religiösa och kulturella mångfald. Förutom muslimer finns det också andra religiösa grupper representerade i landet, såsom kristna, judar, hinduer och buddhister.
 • Denna religiösa mångfald speglar det öppna och toleranta samhället i Sverige.
År Andel muslimer i Sveriges befolkning
1990 1,3%
2010 5,0%
2020 8,1%

Det är viktigt att notera att dessa siffror är approximationer och kan variera beroende på olika källor och definitioner av vad som klassificeras som en muslim.

Sammanfattningsvis har andelen muslimer i Sveriges befolkning ökat under de senaste decennierna och utgör nu en betydande minoritet i landet.

Tillväxt av muslimsk befolkning i Sverige

Sverige är ett av de länder som har sett en ökning av muslimsk befolkning under de senaste årtiondena. Den muslimska befolkningen har ökat avsevärt på grund av både hög födelsetal och invandring från muslimska länder.

Hög födelsetal

En av anledningarna till tillväxten av den muslimska befolkningen i Sverige är det höga födelsetalet bland muslimska familjer. Studier har visat att muslimska kvinnor i genomsnitt har fler barn än icke-muslimska kvinnor i Sverige. Detta bidrar till att öka den muslimska befolkningen på lång sikt.

Invandring från muslimska länder

En annan faktor som spelar en stor roll i tillväxten av den muslimska befolkningen är invandringen från muslimska länder. Sverige har under de senaste årtiondena tagit emot många flyktingar från länder som har en muslimsk majoritet, såsom Syrien, Irak och Afghanistan. Dessa flyktingar utgör en betydande del av den muslimska befolkningen i Sverige och bidrar till dess tillväxt.

Statistik

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det år 2019 cirka 860 000 muslimer i Sverige, vilket motsvarade cirka 8,6% av den totala befolkningen. Detta gör islam till den näst största religionen i landet efter kristendomen.

Det är viktigt att notera att statistiken kan variera beroende på källa och definition av vem som räknas som muslim. Dessutom kan den muslimska befolkningens tillväxt påverkas av olika faktorer som demografi, integration och framtida invandringspolitik.

Geografisk fördelning av muslimer i Sverige

Den muslimska befolkningen i Sverige är inte jämnt fördelad över hela landet. Majoriteten av landets muslimer bor i storstadsregionerna, speciellt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Stockholm

I Stockholm finns den största andelen muslimer i Sverige. Många av dem bor i förorter som Rinkeby, Tensta och Botkyrka där det finns stora muslimska gemenskaper. Det finns också flera moskéer och muslimska organisationer spridda över hela Stockholm.

Göteborg

I Göteborg finns det även en betydande muslimsk befolkning. Området kring Hammarkullen och Angered är känt för sin muslimska närvaro. Det finns flera moskéer och muslimska föreningar i staden som erbjuder olika aktiviteter och tjänster för muslimer.

Malmö

Malmö har också en stor muslimsk befolkning. Många muslimer i Malmö har invandrat från länder som Syrien, Somalia och Irak. Området Rosengård är känt för sin muslimska gemenskap och här finns det flera moskéer och muslimska organisationer. Det finns även många halalbutiker och restauranger som serverar mat enligt muslimska regler.

Förutom dessa tre städer finns det även muslimska gemenskaper och moskéer i andra delar av Sverige. Till exempel i Uppsala, Västerås, Örebro och Lund. Men i jämförelse med storstäderna är antalet muslimer i dessa regioner betydligt mindre.

Den geografiska fördelningen av muslimer i Sverige kan förändras över tid, eftersom migration och befolkningsförändringar påverkar sammansättningen av olika religiösa grupper i landet.

See also:  Hur Mycket Potatis Per Person?

Religionstillhörighet bland muslimer i Sverige

Religionstillhörighet är en viktig aspekt av individers identitet och kan variera bland muslimer i Sverige. Här är några av de största religionella rörelserna och sekterna bland muslimer i landet:

Sunni-islam

 • Sunni-islam är den största riktningen inom islam och har flest anhängare i Sverige.
 • Många sunniter följer de fyra sunnitiska rättsskolorna: Hanafi, Maliki, Shafi’i och Hanbali.
 • Sunni-islam betonar följsamhet till hadith (ord och handlingar av profeten Muhammed) och Koranen.

Shia-islam

 • Shia-islam är en mindre riktning inom islam i Sverige, men har fortfarande en betydande närvaro.
 • Shia-muslimer tror på Imamernas gudomliga auktoritet, med Ali som den första imamen.
 • De största shiamuslimska grupperna i Sverige tillhör Ja’fari, Zaidi och Ismaili riktningarna.

Sufism

 • Sufism är en mystisk och andlig tradition inom islam, och den har även anhängare i Sverige.
 • Sufism betonar personlig andlig utveckling och nära relation med Gud.
 • Sufismens utövare, också kända som sufier, strävar efter att uppnå en fördjupad förståelse av islam genom meditation, dikter och annan andlig praxis.

Ahmadiyya-rörelsen

 • Ahmadiyya-rörelsen är en islamisk rörelse som grundades i slutet av 1800-talet.
 • Rörelsen har en närvaro i Sverige och betonar tolerans, fred och dialog mellan olika trosuppfattningar.
 • Ahmadiyya-rörelsen har ibland betraktats kontroversiellt inom islam, eftersom den betraktar sin grundare, Mirza Ghulam Ahmad, som en profet.

Andra riktningar

Förutom ovan nämnda riktningar finns det också många muslimer i Sverige som tillhör mindre rörelser, sekter eller har egna personliga religiösa övertygelser.

Det är viktigt att notera att religionstillhörighet och tolkning kan variera bland muslimer i Sverige, och individer kan identifiera sig med flera riktningar eller ha egna unika religiösa övertygelser.

Källor:

 1. Statistikmyndigheten SCB (Statistiska Centralbyrån)
 2. Undersökningar av forskare och forskningsinstitut

Denna information är baserad på tillgängliga data och kan vara föremål för förändring över tid.

Sociodemografiska egenskaper hos muslimer i Sverige

Den muslimska befolkningen i Sverige har olika sociodemografiska egenskaper som skiljer sig från den generella befolkningen. Baserat på statistik och forskning kan vi dra några slutsatser om dessa egenskaper.

1. Befolkningsstorlek

Antalet muslimer i Sverige är svårt att exakt fastställa, eftersom officiella statistik inte samlar in religiös information. Dock uppskattas det att det finns ungefär 700 000 till 800 000 muslimer i Sverige, vilket motsvarar cirka 8-9% av befolkningen.

2. Ursprung

Muslimska invånare i Sverige har olika etniskt ursprung och kommer från olika länder. De vanligaste ursprungsländerna för muslimer i Sverige är Turkiet, Irak, Iran, Somalia och Syrien. Det finns också muslimer med svenskt ursprung som har konverterat till islam.

3. Ålder

Den muslimska befolkningen i Sverige är i genomsnitt yngre än den generella befolkningen. Detta beror delvis på högre födelsetal bland muslimska familjer och invandringen av unga människor. Det är vanligt att många muslimer i Sverige är under 40 år gamla.

4. Utbildning och arbete

Statistik visar att muslimer i Sverige har en lägre utbildningsnivå jämfört med den generella befolkningen. Detta kan delvis vara relaterat till invandring från länder med lägre utbildningsnivå och svårigheter att få erkännande av utländska utbildningar i Sverige. Dock finns det också muslimer med hög utbildning och framgångsrika yrkeskarriärer.

5. Familjestruktur

Traditionellt sett har muslimer en stark familjestruktur och stor betydelse för familjen. Många muslimer föredrar att leva i kärnfamiljer, med föräldrar och barn under samma tak. Det är också vanligt med större familjer och fler barn per familj bland muslimer i Sverige.

Sociodemografiska egenskaper hos muslimer i Sverige
Egenskap Statistik/Fakta
Befolkningsstorlek Cirka 700 000 till 800 000 muslimer i Sverige
Ursprung Vanligaste ursprungsländerna: Turkiet, Irak, Iran, Somalia, Syrien
Ålder Muslimska befolkningen är i genomsnitt yngre än den generella befolkningen
Utbildning och arbete Lägre utbildningsnivå, men varierande med framgångsrika yrkeskarriärer
Familjestruktur Stark familjestruktur, föredrar kärnfamiljer och större familjer

Dessa sociodemografiska egenskaper ger en övergripande bild av muslimer i Sverige, men det är viktigt att komma ihåg att det finns individuella variationer och att inte alla muslimer uppfyller dessa egenskaper. Det är också viktigt att undvika generaliseringar och att betrakta varje individ utifrån deras egna unika bakgrund och erfarenheter.

Integrationsprocessen av muslimer i det svenska samhället

Sammanfattning:

Integrationsprocessen av muslimer i Sverige har varit en viktig fråga som har engagerat både samhället och regeringen. Målet är att skapa en inkluderande och jämlikt samhälle för alla. Integrationen av muslimer i det svenska samhället innefattar olika områden, såsom arbete, utbildning, språk, bostäder och socialt deltagande.

Utbildning:

Ett av de viktigaste stegen i integrationsprocessen är utbildning. Sverige har investerat mycket resurser i att erbjuda muslimer och andra invandrare möjligheten att få en utbildning av hög kvalitet. Det inkluderar språkundervisning och grundläggande utbildning, såväl som möjligheter till högre utbildning och yrkesutbildningar.

See also:  Hur MNga Gram äR En Matsked?

Arbete:

För att främja integrationen av muslimer i det svenska samhället är det viktigt att de har tillgång till arbetsmarknaden. Sverige har implementerat olika program och åtgärder för att underlätta sysselsättningen för muslimer. Det inkluderar stöd för att söka jobb, yrkesutbildningar och introduktionsprogram för att lära sig om den svenska arbetsmarknaden.

Språk:

Språket spelar en viktig roll i integrationsprocessen. För att kunna kommunicera och delta fullt ut i samhället är det viktigt att muslimer lär sig svenska. Sverige erbjuder språkkurser som en del av integrationsprogrammen. Det finns också tolktjänster tillgängliga för att underlätta kommunikationen mellan muslimer och samhället.

Bostäder:

Bostäder:

För att underlätta integrationsprocessen för muslimer är det viktigt att de har tillgång till bra och prisvärda bostäder. Sverige har implementerat olika åtgärder för att tillhandahålla bostäder för muslimer och invandrare. Det inkluderar både offentligt finansierade bostäder och stöd för att hitta bostäder på den privata marknaden.

Socialt deltagande:

För att muslimer ska kunna integreras fullt ut i det svenska samhället är det viktigt att de har möjlighet att delta i samhällets olika aktiviteter och evenemang. Det inkluderar kulturella och sociala aktiviteter, idrottsföreningar och föreningslivet. Sverige främjar inkludering och engagemang genom att stödja och främja olika interkulturella initiativ och evenemang.

Sammanfattning:

Integrationsprocessen av muslimer i det svenska samhället är en viktig och kontinuerlig uppgift för samhället. Genom utbildning, arbete, språkundervisning, tillgång till bra bostäder och socialt deltagande kan muslimer integreras och bidra till samhällets mångfald och framsteg.

Utmaningar och möjligheter med ökningen av muslimsk befolkning i Sverige

Den muslimska befolkningen i Sverige har ökat under de senaste årtiondena och har medfört både utmaningar och möjligheter för det svenska samhället. Denna ökning har påverkat olika aspekter av samhället, inklusive kultur, religion, politik och integration.

Utmaningar

 • Religiös och kulturell mångfald: Den ökade närvaron av muslimer har lett till en ökad religiös och kulturell mångfald i Sverige. Detta kan ibland leda till utmaningar när det gäller att hitta en balans mellan olika religiösa och kulturella traditioner.
 • Integrationsfrågor: Många muslimer som kommer till Sverige möter utmaningar när det gäller att integrera sig i det svenska samhället. Språkförbistring, arbetslöshet och kulturella skillnader kan vara hinder för en smidig integration.
 • Islamofobi och fördomar: Ökningen av muslimsk befolkning har även lett till en ökning av islamofobi och fördomar. Detta kan påverka samspelet mellan olika religiösa och etniska grupper och skapa en känsla av misstro och osäkerhet.

Möjligheter

 • Kulturell berikning: Ökningen av den muslimska befolkningen har gett möjlighet till kulturell utbyte och berikning. Detta kan inkludera utbyte av maträtter, traditioner och konstformer.
 • Ekonomisk tillväxt: Den muslimska befolkningen kan bidra till den ekonomiska tillväxten i Sverige genom att starta egna företag och skapa nya arbetstillfällen.
 • Ökat globalt perspektiv: Genom den ökande muslimska befolkningen får Sverige ett ökat globalt perspektiv. Detta kan öppna upp för nya möjligheter till internationella samarbeten och handelsrelationer.

I sammanfattning kan man säga att den ökade muslimska befolkningen i Sverige har både utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att erkänna och hantera utmaningarna samtidigt som man tar tillvara på de möjligheter som denna mångfald kan erbjuda.

Fråga-och-svar:

Hur många muslimer finns det i Sverige?

Enligt statistik från 2020 finns det ungefär 810 000 personer i Sverige som tillhör muslimska trosriktningar.

Vad är den största muslimska gruppen i Sverige?

Den största muslimska gruppen i Sverige är personer med ursprung från Mellanöstern, framför allt Irak, Iran och Syrien.

Är islamsk religion växande eller minskande i Sverige?

Islam är en växande religion i Sverige. Antalet muslimer har ökat under de senaste årtiondena på grund av invandring och födslar i muslimska familjer.

Hur många moskéer finns det i Sverige?

Det finns över 150 officiella moskéer i Sverige enligt uppgifter från Sveriges Muslimska Råd.

Hur påverkar invandringen av muslimer samhället i Sverige?

Invandringen av muslimer har bidragit till en ökad mångfald i Sverige och har även påverkat samhället genom att introducera nya kulturer, traditioner och maträtter. Invandringen har också lett till utmaningar i integrationsprocessen och debatter om religion och identitet.

Finns det några negativa fördomar eller stereotyper om muslimer i Sverige?

Tyvärr finns det fortfarande negativa fördomar och stereotyper om muslimer i Sverige, precis som i andra länder. Det kan handla om att muslimer anses vara hot mot samhället, att de inte skulle kunna integreras eller att de skulle stå för vissa extremistiska åsikter. Det är viktigt att komma ihåg att det är felaktigt att generalisera och att alla muslimer inte delar samma åsikter eller beteenden.