Creative example

How I wrote a short story from the lyrics of a song

Below I have the lyrics for the song Blood bank by Bon Iver. Further below you will find my attempt at writing a short story inspired by the lyrics. It is only a fragment and not a complete story.

Interpreting the lyrics

The lyrics talk about people meeting at a blood bank. I interpret that as a metaphor for the dating scene. Or, life as it relates to matters of the heart. I see blood and heart as going together. I also picked up on the lines that hint toward an illicit love affair and her blushing about it in my short story. These lines in particular : ”That secret that you knew/ But don’t know how to tell/ It fucks with your honor/ And it teases your head/But you know that it’s good, girl/’Cause its running you with red”.

The short story uses the foreshadowing hook in the first paragraph. It uses ”showing rather than telling” to convey ”Charlie’s” excitement and possibly shame.

Blood bank – the lyrics

Well, I met you at the blood bank
We were looking at the bags
Wondering if any of the colors
Matched any of the names we knew on the tags

You said ”see lookit, that’s yours
Stacked on top with your brother’s
See how they resemble one another
Even in their plastic little covers”

And I said I know it well

That secret that you knew
But don’t know how to tell
It fucks with your honor
And it teases your head
But you know that it’s good, girl
‘Cause its running you with red

Then the snow started falling
We were stuck out in your car
You were rubbing both of my hands
Chewing on a candy bar

You said ”ain’t this just like the present
To be showing up like this”
As a moon waned to crescent
We started to kiss

And I said I know it well

That secret that we know
That we don’t know how to tell
I’m in love with your honor
I’m in love with your cheeks
What’s that noise up the stairs babe?
Is that Christmas morning creaks?

And I said I know it well
And I know it well

MY SHORT STORY

Chapter 1

Tina left nine months ago. Without a trace.  It would be five long years and hardships beyond reckoning before I learned about what happened to her. Actually, her fate is the reason I have to write it all down. Otherwise, I would simply not believe it myself.

I started dating a while after Tina left. I must have met a dozen women before I realized I had it right in front of me.  That Charlotte, called Charlie, the pay-roll girl at my job with the Johnston Building Company was the real thing. It was a summer afternoon. A golden haze as the sun started to set. I saw her. But not as before. She saw me. Saw what I felt. And then I saw her cheeks turn red. And how her eyes fell so as to avoid mine. Yet something in that moment spoke to me. It was a fateful exchange of glances. Something changed forever.

It can’t really be put into words how you know, how you see it in the eyes like that, the movement of the eyes, the mouth, the body . I guess you know a true heart, a true blood, from instinct. In that way love is like a smell. Or, a feeling down your spine. It is as if you are one with the world. And time stands still.

I just knew, none of the others would do.

Chapter 2

There was just one thing that stood in my way. Charlotte was married. …

Ormens väg på hälleberget

För att kunna skriva en litterär analys behöver man ha breda kunskaper. För att kunna analysera Ormens väg på hälleberget behöver man ha koll på:

 1. Vad är realism?
 2. Vad är varufiering? (marxism)
 3. Vad innebär egentligen ”frihet”? (existentialism)
 4. Vad är teodicéproblemet och deus ex machina för något?
 5. Var kommer verkets titel ifrån och vad kan det betyda?

Vi kommer gå igenom realism, marxism och existentialism så ni vet vad det är.

Er analys av boken kan innehålla ämnen som:

Genre

– I vilken genre hör boken hemma? Hur märks det?

Titel

– Vad har berättelsen för titel? Hur samspelar den med innehållet?

Handling och tid

– Vad är berättelsens röda tråd?

– När utspelar sig berättelsen? Över hur lång tid sträcker sig handlingen? Skildras handlingen kronologiskt? Förekommer det tillbakablickar?

– Vad är det som driver handlingen framåt – vad är konflikten? Finns det flera konflikter?

Personskildring

– Vem är huvudpersonen? (eller vilka) Vad utmärker huvudpersonen?

– Vilka är bipersonerna? Vad utmärker dem?

– Hur ser relationerna ut mellan berättelsens personer?

– Hur levandegörs personerna – genom direkt eller indirekt karaktärisering?

Miljöskildring

– Var utspelar sig berättelsen? Vad kännetecknar berättelsens miljö/miljöer?

När man analyserar FORMEN kan man utgå från dessa saker:

Berättarperspektiv

– Vad har berättelsen för berättarperspektiv?

Uppbyggnad

– Hur är berättelsens uppbyggd. (Dramaturgiska kurvan.) (Inledning, konflikt/konflikter, stegring, vändpunkt/vändpunkter, efterspel)?

Språk och stil

– Hur är berättelsen skriven och hur samspelar språket och innehållet? Hur arbetar författaren med språket?

Jämförelser

Vilka berättelser påminner om bokens berättelse? Andra konstverk eller litterära verk som handlar om liknande saker?

Stil: realism, brevromaner

Motiv och tema: Bröderna Cohens Big Lebowski, Kafkas En liten fabel, Framför lagen, Sartres anekdoter ”falsk tro”, de Beauvoirs docka, Jobs bok i Bibeln,

Bedömningsexempel

Bifogat är en uppsats om Ormens väg på hälleberget som fått provbetyget A. Uppsatsen skrev under en lektion på 75 minuter.

Prov: digixam, open book

Advanced English Drama – ”Famous Encounters”

Two famous English-speaking persons accidentally run into each other and I’d like you to enact their conversation.

But you must not use their names in your presentation because afterwards your audience is supposed to guess what persons you tried to introduce.’

Accordingly your conversation must be based on some facts well-known by your spectators. Otherwise you have got totally free hands.

(Don’t make it too easy, add something well known with some kind of smoke-screen if needed.)

Your conversation should go on for about five minutes.

Task

 1. Prepare, write manuscript and rehearse.
 2. Next class sdo encounter. Or if you work fast, do the famous encounter today! Ten minutes before the class ends, we could squeeze in one or two. 🙂

Good luck! 🙂

Från idealisering, till realism – och vidare

Historiskt sett har konsten haft en uppgift att skildra det ideala och höga. Det skulle handla om kungar och gudar, om moraliska och filosofiska problem. Exempel på den linjen finns genom hela historien.

Idealisering (se nedan, den ideala kroppen)

Under 1800-talet föds en ny trend. Idéen om att det verkliga, vardagliga och enkla var värt att skildra i konsten och litteraturen.

Van Gogh – realism

Magritte – modernism (surrealism)

Warhol – postmodernism

Låt mig inleda med en schematisk framställning av skillnaderna i synsätt där jag låter betecknaren stå för representativiteten och det betecknade för verkligheten. Begreppen är lånade från den klassiska semiotiken (läran om tecken och symboler).

realism modernism postmodernism

S = s S – s S

Den moderna konstförståelsen växte fram mot realismens förenklade syn på förhållandet mellan betecknaren och det betecknade. Det man opponerade mot var föreställningen om att var möjligt att sätta likhetstecken mellan det konstnärliga uttrycket och verkligheten. Där realismens konstideal var att avbilda verkligheten med största möjliga precision, underströk modernisterna betydelsen av att tolka verkligheten och förmedla en uppfattning om den.

De flesta modernisterna upplevde emellertid verkligheten som given. Man lade därför stor vikt vid att försöka förfina och fördjupa det konstnärliga uttrycket för att därigenom infånga allt fler facetter av en mångtydig verklighet.

Postmodernismen går ett steg längre och upphäver helt gränsen mellan betecknare och betecknad. Eftersom postmodernismen avvisar alla universella sanningar gör den ingen anspråk på att konsten skall förmedla och tolka verkligheten. I själva verket är konsten en del av verkligheten, lika verklig som verkligheten själv.

Realism

• ämnet – verklighetsanknutet
• individualisering
• konkretisering
• Genomsnittligt språk
• detaljrikedom, utförlighet
• osynlig berättare
• ”showing rather than telling”

Modernism
• stilisering (lyrisk, allegorisk, mytisk, pastichteknik, dröm)
• texten som själslandskap
• tidsordningen i berättelsen är ändrad
• idéer och förallmänligande tendenser
• metagrepp
• mytiska inslag

Poddradio

Tema

Temat för era radioprogram ska vara barnuppfostran, skola och pedagogik.

Begrepp

Moderna begrepp i debatten om vad som är bäst för barn och ungdomar är:

Mål för arbetsområdet

 • Lära sig använda Soundtrap eller liknande app för att göra poddradio med intro, presentation, diskussion och outro.
 • Att bilda sig en uppfattning om begreppen ovan och ta egen ställning till hur barn och ungdomar bör bemötas av vuxna och föräldrar.
 • Genomföra en poddradiodiskussion där alla får tillfälle att uttrycka sin uppfattning.

Soundtrap tutorial

Deadline och arbetsformer

25 januari

The dodgy donor clinic


Doctor Dedicated of the Backstreet OrganShop has five patients with life-
threatening disorders arising from various failing bodily organs. One needs a heart, another a stomach, another lungs, another something else. You get the picture. Because they all need organs, and there are tragically none available, at least not in time, the patients are all going to die unless …

Dr Dedicated has another patient that he has just cured, and who is now dozing quietly in the recovery ward. One way, indeed, the only way the good doctor can
save his five patients is to use the sixth patient as an emergency organ supply. (Of course, in doing this, the patient will die.)

Dr Dedicated is very troubled at the fate of the five patients, all of whom are very fine people, but worries that it might be ‘inappropriate’ to use another patient like this. It’s obviously a bargain at five for the price of one, but is it ethical?

 1. What do you think about the ethical dilemma?
 2. How does the text convey humour? How do you see that the text is joking?
 3. How is whom used in English?

Barocken

wpid-i-dont-care-quotes-0-jpg

Barocken utmärker sig genom sin överdrivna förkonstling och tunga ornamentation. Den är en direkt utveckling av renässansens nyuppvaknade intresse för den klassiska estetiken, filosofin och historien.

Georg Stiernhielm, ”den svenska skaldekonstens fader”

Herkules (1658) är Sveriges första stora versepos. Den skildrar människans tvekan och fångar upp frågan om vilken sorts liv vi ska leva: ska vi leva ett liv i sus och dus eller ska vi ta vårt ansvar och arbeta. Frågan är på sätt och vis evig eftersom den handlar om frågan om valet mellan självupptagenhet och oegennytta. Rent konkret tar den upp saker och ting som har just med hans tid att göra. Valet står mellan superi, kortspel och horeri å ena sidan och ett dygdigt dvs. ett lojalt, flitigt och kristet liv.

Annat om Herkules

På svenska(!)

Språkligt smyckning, synonymer, antiteser, parallelismer.

En generaliserande, förallmänligande ambition. Herkules en representant för människan.

Adelskapets och dess förpliktelser.

Ställa upp för fosterlandet.

Dikten är skriven på hexameter, ett versmått som ursprungligen kommer från den antika litteraturen. Hexameter är ett rytmiskt versmått dvs. att man räknar takter istället för att rimma. Det finns i huvudsak två olika sorters takter i hexameter. Den ena kallas för troké och den andra för daktyl. En troké består av en betonad och en obetonad stavelse (seger ). En daktyl består av en betonad och två obetonade stavelser (segrare).

Hexameter (av hex=sex, metron=mått, versfot) består alltid av sex takter. Daktyler och trokéer växlar fritt så när som på de sista två takterna: den sista är alltid en daktyl och den sista alltid en troké.

Miguel de Cervantes, den spanska litteraturens urtext

Barocken når sin kulmen i den glansfulla superstormakten Spanien. Spanien har blivit rikt på sina kolonier. I romanen Don Quijote möter vi idealisten och drömmaren Don Quijote och realisten och vardagsmänniskan Sancho Panza. Böcker och andra dagdrömmerier tycks för Cervantes vara en flykt och uttryck för en fånig oförmåga att se saker som de är. Samtidigt finns i drömmarna en slags själ en önskan att kämpa emot. Kanske reducerar Don Quijote livet till en svart-vit kamp eller så är Don Quijote en gestalt som visar oss att vi människor alltid slåss mot hopplösa odds, mot saker vars väsen vi inte fullt förstår. Vi kanske tar kampen för vi inte vill ge upp? Kanske är vilken revolt som helst den rätta, så länge man ger sig in helhjärtat i den?

Las Meninas, Hovdamerna av Velasquez

velazquez.meninas

Om ett slott vore en hamburgare så är barockpalatset El Escorial ”The Whopper”!

el escorial

El Escorial basilica

DSC00235

Uppgift

Herkules tycks säga lev ett dygdigt, flitigt, hälsosamt liv. Don Quijote tycks ha ett motsägelsefullt och kanske ironiskt förhållande till idealism, kamp mot alla odds och vad som är meningsfullt att göra.

Om Herkules är ett uttryck för att det finns en given och allmängiltig moral, en kod som vi alla ska följa, så tycks Don Quijote tala om vikten av en subjektiv moral som kanske ändå blir värt det även om den är fåfäng och bygger på ett missförstånd?

UPPGIFT

Välj valfri ”hopeless cause”, ett riktigt ”i-landsproblem” eller problem som du verkligen inte har en chans att nå en framgång i och skriv en glödgad insändare till Metro.

Ett exempel

Ett till exempel

Utdrag ur Dvärgen

Följande utdrag höglästes

  

Karaktärer i Dvärgen

Frågor du ska diskutera vid seminariet är:

 • Hur kan man se verket som en historisk roman och därmed som en skildring av renässansen?
 • Hur kan man se verket som en idéroman och därmed en skildring av eviga frågor, eller tankar och händelser i 1940-talets Europa?
 • Hur kan man se verket som psykologisk roman och därmed som en skildring av ett (eller flera) medvetande?
 • Vad är utmärkande för romanens språkliga stil? Ge något exempel på andra verk som påverkat romanen.
 • Hur ser du på romanens betydelse för dig och för vår tid? Hur ser du på att romanen tillhör klassikerna och den litterära kanon? Är denna ställning befogad eller inte?

Romananalys

 

Kafka – ontologisk otrygghet

Lacan – Den symboliska ordningen, Den Stora Andra, ”systemet”

Sartre – frihet och falsk tro

de Beauvoir – ”du blir kvinna”

 

Det innebär att vi kommer att röra oss inåt och ställa frågor om vad det innebär att vara människa. Varför finns jag? Vad är meningsfullt? Hur känns det egentligen att finnas till?

Fundera på nedanstående fråga utifrån Sartres tankar om falsk tro:

Varför ser vi på sport, teve, spelar på appar och liknande?

Sartre om ”falsk tro”

Sartre ger oss två olika exempel. Det ena är den inställsamma servitören som på ett spelat sätt är uppmärksam, står elegant, hämtar mat och bestick och använder de färdiga hövlighetsfraserna. Hans överdrivna beteende visar att han spelar en roll att han förvandlar sig till en funktion, en serveringsrobot, något mindre än den fria och väljande individ han är. Servitörens agerande är en lögn. Det döljer för honom själv och för andra den frihet han har att välja.

I det andra exemplet talar Sartre om en kvinna på en date. Hur kvinnan får en komplimang och kanske närgångna blickar, eller rentav att kavaljeren tar hennes hand. Sartre menar att genom allt detta väntar kvinnan och döljer för sig själv sin individualitet. Hon låter bli att se innebörden av kavaljerens flirtar, komplimanger och beröring och skjuter upp sitt beslut. Hon väljer precis som servitören att se på sig själv eller sin hand som delar av ett handlande, väljande och tänkande subjekt utan låter det objektifieras.

Fundera på nedanstående fråga och läs sedan den länkade texten och tänk en gång till.

Vad är meningen med livet? Hur vet man vad som är meningsfullt? Vem bestämmer vad som är meningsfullt?

Den länkade texten är Ett kejserligt budskap av Franz Kafka. Tänk dig att slottet och kejsaren är symboler för gud eller ”sanningen” eller ”en given mening”.

Vad finns det för likheter mellan Kafkas berättelse och Sartres exempel? Vad skiljer dem åt?

Läs också Framför lagen

Simone de Beauvoir

I kurskraven står att vi också ska behandla kvinnliga författarskap. I det här sammanhanget blir Simone de Beauvoir omistlig. Hon ger existentialismen nytt liv genom att se den utifrån kvinnans situation.

 

Del 2

Vi har tittat på några texter: Ett kejserligt budskap och Framför lagen. Alla skrivna av Franz Kafka. Vi har också läst och diskuterat kring Jean-Paul Sartres två anekdoter, den ena om servitören och den andra om den dejtande kvinnan.

Dessa texter och anekdoter tillhör en litterär och filosofisk strömning som kallas existentialismen.

Berättelserna verkar behandla saker som:

 • En värld utan en given sanning, ett givet uppdrag, en given mening, eller Gud.
 • En värld där människan skjuter upp sitt beslut, bedrar sig själv att tro hon är ofri, eller betraktar sig som ett objekt eller offer snarare än ett subjekt och en aktör.
 • En upplevelse av bävan, fruktan, förvirring eller känsla av att tillvaron är absurd. En känsla av att handlingar inte spelar någon roll samtidigt som känslan av att just ens eget liv är viktigt, unikt och att tiden är utmätt. Dramatiserad av insikten av att livet rusar vidare mot ett oundvikligt åldrande och en död utan återvändo.

Hålla tal

Vi behöver nu pröva tre olika delar av kunskapskraven. Det går att pröva det i en enda uppgift och det är ett argumenterande tal där ni lämnar in ert manuskript och analyserar retoriken i det egna i en särskild kommentar.

Datum för talen: 20 oktober och 25 oktober (Följer klasslistan med Filip Andersson till Teodore Johansson först.)

Du ska:

 • Skriva ett manuskript med retoriska figurer.
 • Skriva en retorisk analys av ditt tal
 • Hålla det argumenterande talet med ett presentationsstöd, om du vill (foto, bild, pptx, eller liknande)

Ämnen att välja bland

 • Avskaffa plågsamma djurförsök! / Cancerforskningen måste få göra djurtester!
 • Avskaffa försvaret! / Bevara försvaret!
 • Mer ordning och reda i skolan! / Mer frihet i skolan!
 • Hårdare tag på fängelserna / Mer behandling på fängelserna
 • Sänk alkoholskatten!/Höj alkoholskatten!
 • Annat ämne?

För A krävs

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Frivilligt självtest på retoriska figurer

testmoz.com/1000883

Modellmeningar den retoriska analysen

Analys av Adam Akolors tal i skolan 2021

Talet är ett xx tal. Det handlar om yyyyyy.

Talet är uppbyggt på så sätt att…

I talet används stilistiska grepp som… De ger talet…

Talet lyckas med att…

Något som saknas/Något som fungerar sämre…”

Mall för argumenterande tal

I mallen står det att ni ska ge tre argument och ett motargument men om ni inte kan komma på tre argument som stödjer er tes så räcker det med två.

Mall för ett argumenterande tal

Rubrik = din tes/åsikt
Kort inledning   Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt. Ni kan skapa intresse genom att exempelvis ställa en retorisk fråga. Om det behövs en bakgrund till ämnet så kan även denna ingå i inledningen. Glöm inte att presentera din tes!
Argument A    Börja med det argument du tycker ska fastna!
Stödexempel till argument A   Varför är detta viktigt? På vilket sätt kan detta vara viktigt även för publiken? Har du fakta eller konkreta exempel från källa? Rikta gärna in dig till publiken med ett ”ni” eller ”vi”.
Argument B    Ta av dina tre argument som du tycker är svagast i mitten.
Stödexempel till argument B
Motargument   Presentera något motargument och bemöt detta. Bevisa eller övertyga om att resonemanget inte håller!
Argument C    Avsluta med det argument du tycker ska fastna bäst!
Stödexempel till argument C
Sammanfattning    Här kan även argumenten sammanfattas kort.
Kort avslutning   Tesen upprepas och du får gärna använda dig av en anafor eller retoriska frågor.