Språkhistoria

Beskriv den nordiska språkhistorien genom att besvara följande frågor: (http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2a/11.asp).

1. Studera ”Bild 3: Språkfamiljerna och språken i Norden” och förklara i korta drag hur de nordiska språken är besläktade. Vilken språkfamilj tillhör de? Och till vilka språkfamiljer hör finskan, samiskan och grönländskan?

2. Vad kallar man den språkvariant som talades i norden under vikingatiden? Hur och var spred sig denna språkvariant?

3. Vilka är de ö-nordiska språken och vilka räknas till de skandinaviska? Vad är anledningen till denna uppdelning?

4. I Norge finns två olika skriftspråk. Vilka är dessa och hur kommer det sig att det finns två varianter? Hur skiljer de sig ifrån varandra?

De skandinaviska språken idag:

5. Hur ser den skandinaviska grannspråksförståelsen ut idag? Hur väl förstår vi varandra i både tal och skrift?

6. Är grannspråksförståelsen i fara? Varför ska vi värna om grannspråksförståelsen?

Posta svaren i en kommentar!

 

JANTELAGEN

En annan framstående författare var Aksel Sandemose , som var norsk-dansk. Jantelagen formulerades i romanen En flyktning krysser sitt spor (1933), med vilken Sandemose fick sitt genombrott. I denna skildrade han småstadslivets självutplåning. Detta var något som många kände igen sig i och Jantelagen är än i dag välkänd.

1. Du skal ikke tro at du er noe.
2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Diskutera

Vissa menar att jantelagen är den nordiska motsvarigheten till the American Dream. En kulturell idé som format nationer. Hur skulle du beskriva svensk kultur för en amerikan? Ligger det något i jantelagen?

 

 

18 reaktioner till “Språkhistoria”

 1. 1.Danska svenska och norska är dem tre nordiska språken som kommer från germanskan som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen men sen har vi även samiskan och finskan som kommer från Uraliskan och sist grönländska som kommer från Eskimais aleutiska.

  2a.Det språk som man talade i norden under vikingatiden var donsk som kommer från danskarna som under tiden representerade skandinavien språkligt.
  2b. Under vikingatiden reste vi en hel del till olike kontinenter och delade därför med sig av språket till andra och spreds på detta sätt.

  3. De ö-nordiska språken är isländska och färöiska och är mer konservativa än de skandinaviska som är svenska danska och norska och är den större skillnaden mellan dem.

  4.Det finns då två skriftspråk i norge, dels Bokmål som är ett skriftspråk som är från en variant av det danska skriftspråket men sen finns även Nynorska som håller mer ihop med de norska dialekterna

  Gilla

 2. 1. De nordiska språken tillhör den indoeuropeiska språksläkten. Från uraliska härstammar samiska och finska. Grönländskan kommer kommer från en språkgrupp vid namn eskimåisk-aleutiska.

  2. väst- och östnordiska var de två språkgrupperna som fanns i norden runt tuzentalet.

  3. isländska och färöiskatillhör ö-nordiskan. antagligen för att dessa språk inte påverkas alls lika mycket av andra språk och är mer likt det språk vi talade förrut.

  4. bokmål och nynorska. bokmål kommer från nar norge var i union med danmark och man förnorskade det danska språket, och sedan kommer nynorskan som är ett eget skriftspråk och grundades 1850.

  Gilla

 3. Språkhistoria

  1. De nordiska språken som kommer från den indoeuropeiska språkfamiljens och sen germanska är svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Språk som samiska och finska kommer däremot från uraliska språkfamiljen och sen kommer grönländska från den eskimåisk- aleutiska familjen.
  2. Språket som talades under vikingatiden kallas för urnordiska och talades i hela det området som vi kallar för Skandinavien men spreds till b.la. öar i Atlanten.
  3. De ö-nordiska språken är då språken som talas på öarna, alltså färöiska och isländska medan de skandinaviska språken är danska, svenska och norska. Anledningen är att det är ett stort mellan Skandinavien och öarna och eftersom att de inte hade lika mycket kontakt med varandra så utvecklades språken annorlunda. I Skandinavien utvecklades språken mer då dem var mer involverade i handel med resten av Europa medan på öarna blev utvecklingen inte lika stor.
  4. De två skriftspråken är bokmål och nynorsk. Anledningen till att det finns två olika skriftspråk är att bokmål är en mer norsk version av danskan som kom när Norge och Danmark var i union med varandra. Efter att unionen försvann kom nynorsk från den västra delen av Norge som ett skriftspråk och var ett mer nationellt alternativ. Nynorsk liknar mer isländska och färöiska medan bokmål är väldigt likt danska i skrift.

  Gilla

 4. 1. De moderna nordiska språken härstammar från tre olika språkgrupper. Den största gruppen är indoeuropeiska där danska, svenska, norska, färölska och isländska kommer härstammar från. Det vi kan konstatera är att finska, samiska och grönländska inte är besläktade med de indoeuropeiska språken utan kommer från uraliska och eskimåisk-aleutiska.

  2. Språkvarianten som vikingarna talade kallades danskt tungmål och spreds sig till europas kust, ryssland och idags storbrittanien.

  3. Isländska och färölska är de ö-nordiska språken. Efter en lång separation så upptäckte vi en stor skillnad mellan språken vilket gav dem en egen ny grupp.

  4. De två språken är nynorsk och bokmål. Norge var en del av Danmark under en lång tid. Under denna tid var danska det officiella språket men efter frigörelsen ville de skapa ett nytt språk där den ena metoden ändrade på vad de redan hade vilket sen blev grunden till dagens bokmål och den andra byggde upp skrift språket helt från början vilket idag är nynorsk. Nynorsk är närmare talspråket än vad bokmål är och bokmål liknar mer danskan.

  Gilla

 5. De norska språken frågor.
  1. danska, svenska, norska, färöiska, isländska tillhör alla nordiska språk vilket tillhör germanska och sedan tillhör indoeuropeiska språk. Men Samiska och finskan tillhörfinsk-ugriska och sedan uraliska. Sena har vi grönländska som tillhör eskimåisk-aleutiska.
  2. öst- och ett västnordiskt språk som kallas donsk tunga som endast fanns i Skandinavien och var endast ett centrerat språk som var speciellt för dem som invandrat under ett visst område in till Skandinavien. Sedan spreds språket med hjälp av vikingarna under deras resor runt norden och ner till norra delen av Europa och eftersom dankarna styrde det mesta delen så fick deras språk bli det första huvudspråket.
  3. Dem önordiska språken är islänska, färöiska, nynorska, danska, svenska, bokmål. Och dem skandinaviska språken är nynorska, bokmål, danska och svenska eftersom det var språken som tillförsta del pratades inom dessa skandinaviska språk. Och de andra språken spreds senare via vikingarna men är en utvecklig på de skandinaviska språken från börjarna.
  4. Bokmål är det fornnorska spåket som man anser som det riktiga norska språket medan nynorskan anser man som en nyare och modernt språk där man mer ser det som ett alternativ till danskan.

  Gilla

 6. 1. De flesta språken härstammar från den indoeuropeiska stammen och har sedan gått till germanska och sedan nordiska.

  Språken som inte kommer från den indoeuropeiska grenen är samiska, finska och grönländska. Finska oooh samiska kommer från uraliska stammen och delar upp sig i två led, samiska och finska. Grönländska har en egen stam och kommer ursprungligen från eskimåsik-aleutiska grenen.

  2. Under vikingatiden så talades väst- och östnordiska (skandinaviska språk). Den spreds genom att vi utvandrade till väst. Bland annat öar som tillhörde Storbritannien, Normandiet och Ryssland.

  3. De ö-nordiska språken är isländska och färöiska. Skandinaviska språken är nordnordiska (norska & svenska) och sydnordisks (danska).

  Anledningen till uppdelningen kan vi se geografiskt. De länderna som låg ”ihop satta” i skandinaven började utveckla sitt språk och därför skilde på det nordiska de pratade ute på öarna i atlanten.

  4. I Norge finns det två varianter av norska: Bokmål och nynorska.

  Bokmål är den första varianten som fanns som kommer delvis från danska skriftspråket som användes när Norge och Danmark var i en politisk union.

  Nynorska är det nyare skriftspråket var det norrmän som reste runt och studerade språket för att försöka få ett mer ”nationellt” språk i Norge.

  Bokmål är ganska likt danskan i skriften men inte så mycket i uttalet. Nynorskan har mycket mer gemensamt med färöiska och isländskan och har liknelser som liknar deras språk mer än danskan.

  Gilla

 7. 1. Indoeuropeiska verkar vara början av alla de nordiska språken. Danska, svenska, norska och isländska. det började med indoeuropeiska sedan blev det till germansk som sedan splittrades in i de nordiska språken.

  2. Man kallar dem öst- och västnordiska. Det här språket spreds med vikingarna under den stora expansionen. Under den stora expansionen vandrade nordisk talande till öarna västerut i Atlanten, till Storbritannien, Normandiet, Ryssland osv.

  3. De ö-nordiska språken är Isländska och färöiska. De skandinaviska språken är norska, svenska och danska. Anledningen till denna uppdelning är den geografiska avståndet mellan Skandinavien och de atlantiska ösamhällena.

  4. Det finns bokmål och nynorska. Bokmål är historiskt sett en förornorskad utgåva av danska då det användes när Norge var i en politisk union med danmark. Nynorska är i princip en ny version av bokmål. Medans bokmål är likt danska i skrift så är den inte likt i uttal. Nynorska uttal påminner av dialekterna i Västlandet i Norge.

  Gilla

 8. Rasmus or cool,awesome,charming,very funny,beautiful,hot,reliable, pussy-magnet with a good personality according to urban dictionary. skriver:

  1. de nordiska språken kommer ifrån språkfamiljen indoeuropeiska medan finskan och samiskan kommer ifrån uraliskan och grönländskan kommer ifrån eskimåisk-aleutiska.

  Gilla

 9. Jag skulle säga till en amerikan att vi svenskar strävar efter det svenska ideologin. vilket är att man kan bo i en liten villa / stuga ute på landet, helst nära vatten. Kanske ha något barn. Ha ett jobb där man kan känna sig trygg över hur en situation är om 10 år och som inte är så utvecklande eller utmanande. Samtidigt som man kanske kan spara ihop till att åka utomlands på vintern eller eller skidresa under sportlovet. Amerikanen skulle såklart tycka detta var jätte konstigt. Där ska man ha villa, fru och barn och en hög inkomst. Mentaliteten är att om man vill ha något så kan man få det genom ens jobb. Behöver vi en ny bil. Boom vi har råd. Inge lån eller något. Jag skulle kalla det självförsörjning, att i Amerika är det alla mot alla. Samhället hjälper heller inte folk där lika bra som oss. Här är det lättare att få jobb och få sjukvård. Samtidigt som i Amerika så ska man ha råd med sjukvård och stipendium åt sina barn för det är pengar man som individ ska sträva efter.

  Självklart ”lagen” har rätt. Denna mentalitet som vi har i Sverige skulle jag säga speglar detta med perfektion även om vi idag börjar mer och mer sträva bort ifrån detta.

  Gilla

 10. Om någon bad mig att beskriva svensk kultur skulle jag inte göra det, då jag anser att kultur inte är något som man borde ge en subjektiv beskrivning av. Detta eftersom ifall man besökte Sverige och upplevde vår kultur skulle man antagligen få en helt annan bild än den jag skulle ge dem. Jag skulle däremot nämna att jag personligen anser att vår invandringspolitik tillåter den svenska kulturen och historian att försvinna.

  Jantelagen är inte heller något jag överhuvudtaget kan relatera till. När jag läser den är det svårt att på något sätt ens förstå vad de försöker mena med detta i förhållande till den svenska kultur jag har upplevt. Jag kan förstå vart den skulle kunna komma ifrån med aspekter som svartsjuka etc. men det känns helt absurt och inte alls som att det finns i den svenska kulturen.

  Gilla

 11. Svensk kultur har länge haft en ton av att vi inte vill göra något som direkt påverkar någon annan negativt. Vi svenskar är ett folk som inte har gillat konfrontationer med andra människor utan vi har mentaliteten att vi bara fokuserar på vår egen sak. Och Jantelagen visar det rätt så bra då den beskriver att vi inte borde vara någon som ifrågasätter det andra säger utan bara accepterar det. Som att vi inte invaderar andra personers personliga område då vi inte tror att de skulle tycka om det samt att de flesta av oss inte gillar när någon gör det mot oss. Eftersom att vi blir lärda att undvika konfrontationer talar vi häller inte illa om någon till dem utan om vi har något negativt att säga om dem så håller vi det inne istället. Det leder till att vi värkar som ett väldigt artigt och respekterande folk (vilket flera är ändå) till andra kulturer. Jantelagen skiljer sig då från den amerikanska drömmen då i Amerika är mentaliteten mer att om du jobbar hårt så kommer/ska du lyckas medan enligt Jantelagen ska du inte förvänta dig att bli bättre än någon annan eller få en bättre ställning.

  Gilla

 12. Vissa menar att jantelagen är den nordiska motsvarigheten till the American Dream. En kulturell idé som format nationer. Hur skulle du beskriva svensk kultur för en amerikan? Ligger det något i jantelagen?

  Den svenska kulturen är till skillnad från den amerikansk mindre maffig och handlar inte om att lyckas och vara bäst. Till skillnad från amerikaner är svenskar i stort lugnare och mindre ”på” (om man kan säga så). Även fast vi idag ser att sveriges kultur präglas en del av den amerikanska kulturen så kan vi se spår av jantelagen i många svenskars liv.

  Däremot så finns det en gigantisk skillnad mellan min generation och de innan min. Idag växer inte svenskar upp till att bli rutinmänniskor, de flesta vill bygga sin egen väg och lyckas själv. Däremot tror jag att en svensk skulle ses som mycket lugnare och ödmjukare än vad average Joe från USA skulle ses om de jämfördes sida vid sida.

  Gilla

 13. Vissa menar att jantelagen är den nordiska motsvarigheten till the American Dream. En kulturell idé som format nationer. Hur skulle du beskriva svensk kultur för en amerikan? Ligger det något i jantelagen?

  Den svenska kulturen är väldigt konservativ på ett visst sätt. Även fast landet är väldigt progressivt så är ändå våra traditioner väldigt likadana som de alltid vart. Som ett folk så är vi också rätt reserverade, man är inte lika främlings vänlig som i andra länder. T.ex. man skulle inte vilja sitta bredvid någon annan på bussen utan vissa står hellre up än att behöva sitta bredvid en främling.

  The American dream är väldigt pampig , alltså att man ska äga ett stort hus, 2 bilar, en tre barns familj med ett par glatt gifta föräldrar och trevliga grannar. Medans jantelagen bygger mer på hur ingen är speciell och att alla borde bli behandlade lika. Det reflekterar våran politik skulle jag säga. Till skillnad från USA så är det svenska samhälle uppbyggt på att staten spelar en betydligt större roll än vad den gör i USA. Systemet man har i USA är väldigt fritt i jämförelse vilket öppnar fler möjligheter för att ”jaga” the American dream. Men i Sverige så är vi inte lika storslagna när det gäller våra drömmar, den svenska drömmen är mer simpel. Bo i ett hus på landet kanske in bil och en familj, men det som skiljer skulle jag säga är att vi letar efter ett tryggt yrke. Något som visar oss hur våra liv kommer se ut om 10-20 år. Låter tråkigt men samtidigt skönt och de tycker jag är den svenska versionen av the American dream.

  Gilla

 14. Kollar vi på dagens kultur i Sverige och jämför den med den amerikanska så har en del saker börjat komma närmre och närma. Men det beror mycket på olika influencer man har fått och vilken familj man bor i.

  Ser vi på den ”ren kulturella” Sverige så märker man av skillnader efter hur man arbetar och beter sig. Jantelagen är en ganska bra beskrivning och liknelse på hur kulturen i de skandinaviska länderna ser ut. Ett tydligt exempel är arbeten i de nordiska länderna och det mer amerikanska samhället. I de nordiska länderna förr var man nöjd med sitt arbete man hade. Man kunde följa sina rutiner och visste dag ut och dag in vad man skulle göra. Dessutom så visste man att det arbete man gjorde var en viktig del för en själv och man kunde känna sig delaktig i samhället.

  T.ex. bönderna, de vet exakt vad de ska göra varje dag för att bidra sitt till samhället. De bygger upp ett samarbete med samhället där de lodar sina grödor och föder upp djur för att ge ut och sedan få tillbaka. Alla har sina roller i samhället och de känner sig bekväma med det dem gör och behöver inte känna den pressen att de måste prestera för att ta nästa steg. De vet vad som krävs för dem för att få något tillbaka. Arbetare strävar inte för att bli ”den bästa”, de vill se till så det går så bra som möjligt för de andra också.

  I ”the American Dream” ser vi en mer motsats för den svenska och skandinaviska tänket.
  Man är lite mer egoistisk för att komma så långt som man kan i sitt liv. Man vill nå toppen och stå som den bästa. Arbetet går ut på att bygga upp sig själv och få det bästa av sitt liv som möjligt. De strävar efter de bästa sakerna prylarna och möjligheterna. Det är inte som de svenska tänket att man kan nöja sig med sin villa ute på landet och sitt samma bekväma arbete i 10år.

  Tävlings känslan och att utveckla sig personligt ligger i största del i fokus. Vilket är motsatsen till Jantelagen. För att besvara frågan så ligger något med jantelagen i den Svenska och skandinaviska kulturen. Men vill inte ha de personer som lyckas bättre än de andra och ser ner på dem. Man är ute efter ett lika värde så spannet mellan den sämsta och bästa inte är så stor.

  Gilla

 15. För en amerikan skulle jag beskriva Sverige som väl opassande för dem då våra mål att leva efter är otroligt olika, dels på papper men även när man kommer till en svensk familj är det väldigt olika. Svenskar är väldigt ödmjuka och vi spenderar väldigt mycket av våran egen tid åt andra för att göra så att dem klarar av att överleva och ha det bra. Man lever ganska simpla liv och ser till att alla är välutbildade för att klara av att komma in på arbetsmarknaden där man skaffar ett jobb och tar sig uppåt tills man känner sig trygg rent ekonomiskt men även på arbetsplatsen.

  Många av oss svenskar stannar ofta kvar där man växer upp och vi nöjer oss med att leva ett väldigt tryggt och säkert liv där man har några enstaka vänner här och där som man ibland träffar på och fikar med annars så är det vanligt schema som gäller. Det går även att se på arbetsmarknaden idag att det är väldigt få svenskar som är rika och blivit framgångsrika världen över och jag tror det har med att vi inte vill sticka ut för mycket från resten av samhället och vi vågar därför inte ta dessa risker eller stora steg som leder till den framgång som få svenskar tar.

  Det som står i jantelagen tycker jag stämmer in ganska bra på svenska befolkningen, självklart har det blivit mindre av den kulturen men den finns fortfarande kvar i viss mån, och jag tycker det är ganska bra att inte alla strävar efter att ha det så bra som möjligt därför det förstör den delen med att njuta av det man har och istället jagar man det nya hela tiden vilket jag inte tycker är bra för man glömmer bort att uppskatta det viktiga i livet.

  Gilla

 16. 1. Hur skulle du beskriva svensk kultur för en amerikan?
  2. Ligger det något i jantelagen?

  1: Kulturen alla har är ju ett kodsystem. Beteende fungerar som tecken eller koder som
  står för gruppen som helhet, avsiktligt eller oavsiktligt. Alltså bedömer vi andra människor etnocentriskt och om vi anser att dennes karaktär skildrar sig från våran egen uppfattning om omvärlden så tolkar vi dom på ett annat sätt, än om dom skulle bete sig på samma sätt som vi.

  Vad är då egentligen svensk kultur? Förutom de som 90% konstaterar: IKEA, ABBA, Köttbullar.
  Om vi skulle förklara våran kultur till en början skall man ju ta och religionen.

  Kristendomen, som länge har vart stark i Sverige har hjälpt att bygga upp det svenska samhället och de traditioner som vi har och hur vi firar dom kan skildra sig från de traditioner som en amerikan har är annorlunda med tanke på hur stort det är utspritt med religioner i USA.

  Man kan även ta upp vår tilltro till statsmakten. Sverige har en väldigt stor tillit på staten och alla myndigheter. I Sverige är det ju staten som har rollen. Människor i Sverige litar i relativt stor utsträckning på myndighetsbeslut och rättsväsendet. Alltså, det kan förklaras lite med att demokrati var det som uppbyggde Sveriges stat.

  Naturen och klimatet har även mycket med Sverige att göra. För det första att vi har allemansrätten, vilket innebär att man får röra sig fritt i naturen oavsett vems mark det är. Förutsatt att man inte förstör då.
  Klimatet i Sverige har också en stor roll i våran sociala bubbla. När det är vinter t.ex träffar man inte lika många människor för att det är kallt och så. Man kanske ses oftare på Caféer och restauranger på vintern. På sommaren vill man ju gärna inte missa det fina vädret så då kan man ju ses ute vid vilken parkbänk som helst och ta en picknick.

  Sammanfattning är att det finns många delar i Svenska kulturen som har större och mindre betydelse. Men alla delar är definitivt viktiga. Även om man inte brukar allemansrätten så jätteofta genom att vara ute i naturen, så vet man dock att den finns. Alla delar har en viktig roll i vilka människor vi svenskar är. Det finns säkert gott om små-saker i den amerikanska kulturen som inte vi förstår men som är viktig för dom. För att det hjäper att karaktärisera en amerikan.

  2. Jantelagen skulle väl kunna beskrivas som den svenska mentaliteten. Vi svenskar är oftast bara en i gruppen, ingen individualitet överhuvudtaget. Det är lite det som Jantelagen beskriver. Du ska inte tro att du är bättre än någon annan. Man ska bara vara en i mängden och det är lite det Sverige är. En i mängden. Alla svenskar är lite för fega helt och hållet. Vi undviker helst jobbiga sociala konfrontationer, det är som att hela Sverige har lite social ångest för människor vi inte känner. Man kanske anses som störd eller dum i huvudet om man går fram och har en konversation med någon annan vid busskuren eller på tåget eller vart som helst egentligen. Det är också någonting med den Svenska kulturen som folk har svårt att förstå.

  Jag inser lite nu i efterhand att jag kanske skrev lite mycket, men allt är relativt.

  Gilla

 17. 1. Våra nordiska språk, svenska, danska och norska, tillhör den indoeuropeiska linjen, medan samiskan och finskan tillhör Uraliskan och grönländska tillhör Eskimoisk-aleutiska.

  2. Vårt språk kallades urnordiska, vi använde oss även av runor för att skriva. Vikingarna bosatte sig på olika öar och fortsatte sprida sig mot resten av europa.

  3. De ö-nordiska språken är isländska och färöiska, medan de skandinaviska språken är svenska, danska och norska. Eftersom att de ö-nordiska länderna är mer isolerade så påverkades inte deras språk lika mycket som de skandinaviska språken.

  4. Det finns två olika skriv språk i Norge, bokmål och nynorsk. Det som skiljer är att bokmål är mer dansk i skrift men inte i uttal och nynorsk är mer likt språket.

  Gilla

 18. 1. Det finns tre grupper av språk i Norden. Indoeuropeisk,uralsk,eskimoisk-aleutisk

  Danska, svenska, norska, färöiska,isländska tillhör det indoeuropeiska/nordgermanska.

  Finskan tillhör finsk-urgisk och grönländskan eskimoisk-aleutisk.

  2. Språk under vikingatiden kallades donsk tunga. Man delar in i västnordiska och östnordiska. Det spred sig eftersom Vikingarna åkte runt med sina skepp till olika platser och hittade nya ställen att bo på. Vikingarna tog Färöarna och Island.

  3. Ö-nordiska språken är isländska och färöiska. Skandinaviska är norska, svenska och danska. Anledningen till uppdelningen är att det är stora avstånd till öarna i Atlanten eftersom Köpenhamn var huvudstad i det norskdanska riket.

  4. Bokmål och nynorska. Orsaken är historisk och politisk. Norge var i politisk union med Danmark (1400-1814) och bokmål är en norsk variant av danskan som användes. Nynorsk kom till på 1800 talet och kom från de lokala språken. Det var en man som hette Ivar som skapade på det. Han hade rest mycket i Norge. Bokmål kommer från danskan och nynorska mer från Västlandet där det hade varit många invånare från öarna.

  5. Norrmännen på grund av geografin har det mesta av uttalet gemensamt med svenskarna. På grund av historia (politisk union och gemensamt skriftspråk i över fyra hundra år) har de däremot en stor del av ordförrådet och skrivsättet gemensamt med danskarna. Svenskar förstår norskan bäst och sedan danskan. Öspråken är svåra att förstå både i tal och skrift.

  6. Man har länge sett språken i Skandinavien som dialekter men nu pratar många engelska med varandra i stället för att det är enklare. Då är det lätt att man inte ser Skandinavien som ett område som håller ihop.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: